Politikere inddraget i byggesag på Bundgårdsvej 56

22-11-2019
Det er ikke hverdagskost, at en sag om et parcelhusbyggeri i Hasseris dukker op som et særskilt punkt på By- og Landsudvalgets dagsorden. Det skete imidlertid i forbindelse med udvalgets møde torsdag den 21. november 2019, hvor udvalget havde ønsket en orientering om en byggesag på Bundgårdsvej 56.
Af Jens Skovgaard

Af sagsbeskrivelsen fremgår, at det drejer sig om et nybyggeri på adressen Bundgårdsvej 56, hvor ejeren tidligere har fået tilladelse til nedrivning af det oprindelige hus, og hvor man har søgt byggetilladelse til at opføre et nyt hus i 1 1/2 etage med høj kælder. Boligarealet bliver på 219 m2 med en kælder på 363 m2. Byggeriet overholder iflg. forvaltningen både lokalplanen og Bygningsreglementet. Imidlertid findes der også en tinglyst deklaration fra 1959, og det er den, der risikerer at spænde ben for byggeplanerne, idet det planlagte byggeri overskrider byggefeltet i deklarationen.

Den bestemmelse har ejeren så søgt dispensation fra. Forvaltningen har derpå sendt ansøgningen i naboorientering til de grundejere, der er omfattet af deklarationen. Næsten alle grundejerne har gjort indsigelse, og det er nu op til forvaltningen at beslutte, om man vil dispensere, eller om man vælger at give afslag og forlanger at deklarationen overholdes.

Men tilbage står fortsat spørgsmålet: hvorfor bringes lige netop denne forholdsvis banale byggesag op i By- og Landskabsudvalget?

Samtaler og mailkorrespondance med såvel ejerne og de umiddelbare naboer åbenbarer imidlertid et sagsforløb, der må siges at have været både langvarigt og usædvanligt. Såvel naboer som ejere giver samstemmende udtryk for, at de er følelsesmæssigt voldsomt berørt af sagen. Naboerne føler, at de vil miste den udsigt, som deklarationen hidtil har sikret dem, medens ejerne fastholder, at deres byggeri ikke vil genere naboerne.

Hasserisavis.dk har modtaget en del af den omfattende korrespondance mellem parterne i sagen, og her er det bemærkelsesværdigt, at naboerne har følt sig foranlediget til at søge advokatbistand for at få varetaget deres interesser. I en række breve til Aalborg Kommune anklager advokaten kommunen for at administrere i strid med bestemmelserne i både lokalplanen og deklarationen, og man gør det klart, at man i tilfælde af, at kommunen dispenserer, vil klage til Planklagenævnet, ligesom man tager forbehold for at inddrage ‘relevante tilsynsmyndigheder’ samt “at opgøre et erstatningskrav som følge af tab af markedsværdi m.v.”.

Men nu er By- og Landskabsudvalget så blevet orienteret om sagen af forvaltningen, og parterne kan formentlig forvente en beslutning inden alt for længe.Kommentarer