Grundejerforeningen Klokkestablen 27-49 gør indsigelse

05-10-2020
Indsigelsen gælder primært byggeri i den tidligere materielgård i Gl. Hasseris
Af Palle Bjørnstrup

Bestyrelsen for Grundejerforeningen tilkendegiver stærk bekymring over, at der udtages endnu et område af den bevarende lokalplan 05-022, der gælder for Bygaden i Gl. Hasseris.
Opfattelsen er, at man derved systematisk underminerer den fremsynede lokalplan, der er vedtaget for netop at bevare områdets særlige og enestående karakter.

Grundejerforeningen foreslår, for at undgå yderligere fortætning og stærkt øget trafikbelastning, at området bevares ubebygget, og at der skabes en sammenhæng til det rekreative område ved Klokkestablen, som området grænser op til mod syd, så det naturlige miljø, hvor der i dag bl.a. lever harer, fasaner, ræve og tårnfalke, bevares.
Der kunne så også etableres fornuftige stiforhold i, og til og fra området, ligesom der skulle etableres støj- og indbliksværn til bestående boliger ved stierne.

Grundejerforeningen peger på, at materielområdet kunne udnyttes til en daginstitution for børn, der ville kunne få stor glæde og udbytte af det rekreative område med tilhørende fugle-, dyre- og insektliv.

Hvis planerne om bebyggelse af området fastholdes på trods af disse argumenter, vil det være helt afgørende, at man ikke ændrer bebyggelsens karakter i forhold til det omkringliggende byggeri, som er underlagt en stram regulering, fastlagt i Lokalplan 05-022, Gl. Hasseris Landsby og lokalplan 05-049 for Klokkestablen 27-49, som er de områder, materielgården grænser op til mod vest, øst og nord.
I lokalplanerne fremgår, at bebyggelsen ikke må opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage og en maks. byggehøjde på 8,5 meter, at facader og gavle skal udføres som blank mur i teglsten eller med pudsede facader i hvidt eller gult, og at tage skal være symmetriske saddeltage med røde teglsten. Det påpeges, at det vil være helt ude af trit med de omkringliggende byggerier og de lokalplaner, der gælder for de tilgrænsende områder, hvis man tillader afvigelser fra disse krav.

Afslutningsvis fremfører Grundejerforeningen Klokkestablen 27-49, at der under ingen omstændigheder bør tillades etagebyggeri på arealet, samt at der bør være min. 25 meter imellem eksisterende byggeri og evt. nybyggeri. Det er desuden vigtigt, at der ikke foretages ”Terrænreguleringer”, der hæver byggeriets kote over niveau fra Bygaden.
Høringssvaret er fremsendt til Aalborg Kommune. Om indsigelsen eller dele af indsigelsen vil nyde fremme, vil så vise sig.

Hasseris Grundejerforening har i samme sag ønsket et stop for byggeplanerne, men i et svar fra rådmand Hans Henrik Henriksen i Nordjyske Stiftstidende fremgår, at de igangværende byggeprojekter i Gl. Hasseris vil fortsætte som planlagt. Yderligere er der det forhold, at en
opnået salgspris for den tidligere materielgård er budgetteret som en del af omkostningerne for den nye store materielplads, der er etableret ved Rørdal.

Det er således hårde odds som Grundejerforeningen Klokkestablen 27-49 ´s indsigelse er oppe mod.Kommentarer