Generalforsamling i Hasseris Grundejerforening

11-03-2019
Så er der udsendt indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 11. april kl. 19.00 i Kirkesalen, Hasseris Kirke.
Af Palle Bjørnstrup

Dagsordenen for generalforsamlingen er den kendte. Så når dirigenten er blevet valgt, vil formand Torben Thorup Jensen aflægge bestyrelses beretning for året 2018.

Det var jo et specielt år for Hasseris Grundejerforening, da foreningen rundede et 125-års jubilæum – og det er jo ingen hemmelighed, at bestyrelsen havde lagt an til et righoldigt program, der må siges at være gennemført med succes. Og som regnskabet vil vise, med den økonomi, der var budgetteret. Man havde budgetteret med, at Jubilæumsåret ville medføre et underskud i regnskab 2018 på kr. 200.000,- og det er holdt meget godt, al den stund at resultatet udviser et minus på kr. 186.000,-. Det giver naturligvis sammen med en urealiseret kursregulering et indhug i kapitalen, der dog stadig udviser kr. 907.512,-. Der foreslås uændret kontingent i 2020 på kr. 150,-.

Udover de forskellige jubilæumsaktiviteter vil formanden også komme ind på medlemsudviklingen, samt forskellige ting om byudvikling, lokalplaner, grønne områder m.v. Ligesom der har været indsigelser over forskellige tiltag i Hasseris området, hvor foreningen har tilkendegivet sin opfattelse, og har været i dialog med By- og Landskabsforvaltningens Rådmand Hans Henrik Henriksen og Stadsarkitekt Peder Baltzer-Nielsen.

Punkt 6 i dagsordenen er valg til bestyrelsen og valg af to suppleanter, her afgår efter tur følgende, som er villige til genvalg: Torben Thorup Jensen, Thorkil B. Neergaard og Anders Kofoed. Hans Ulrik Larsen afgår efter tur, men er ikke villig til genvalg. Til nye medlemmer i bestyrelsen indstilles Steen Sloth Olsen og Mogens Vinther, der begge er villige til valg.
Til suppleanter foreslår bestyrelsen Erik Dam, der er villig til valg – og så mangler man en kandidat til valg som 2. suppleant. Det må så vise sig om ikke generalforsamlingen kan give en løsning på dette.

Medlemmerne skal være opmærksomme på, at deltagelse i Generalforsamlingen kræver tilmelding. Dette bl.a. for at sikre, at der udelukkende gives adgang for medlemmer og at der kun tildeles en stemme pr. medlem – og det, der er nok så vigtigt er, at man skal medbringe sin kvittering for tilmelding. En sådan modtager man, når tilmeldingen er registreret hos Grundejerforeningen.

Som vanligt er der et traktement efter generalforsamlingen.

Kommentarer