By- og Landskabsudvalg vil følge byggesag på Bundgårdsvej

25-11-2019
Ret usædvanligt havde By- og Landskabsudvalget på mødet torsdag den 21. november en sag om et parcelhusbyggeri i Hasseris på dagsordenen. Det drejer sig om et nybyggeri på Bundgårdsvej 56, hvor et mindre hus tidligere er blevet nedrevet, og hvor der nu søges om tilladelse til at bygge et nyt hus på grunden.
Af Jens Skovgaard

Det var medlem af udvalget Vibeke Gamst (K), der havde krævet sagen på dagsordenen.
Det er virkelig en sag, der er kørt totalt af sporet” siger Vibeke Gamst, som begrundelse for at få den drøftet i udvalget, og fortsætter: “… hvis der undtagelsesvis, som i det foreliggende tilfælde, gives tilladelse til nedrivning af et ubeboeligt hus, skal erstatningsbyggeri udformes med størst mulig hensyntagen til omgivelserne. Byggeriet skal i omfang og udformning passe ind i stedet, og evt. indsigelser fra naboer skal veje tungt, hvis det nye byggeri i væsentlig grad ændrer ved de forudsætninger, hvorunder naboerne har indrettet deres bygninger og udearealer.

Netop forudsætningerne for bebyggelsen er centralt i sagen, idet en deklaration fra 1959 fastlægger byggefelter for de ejendomme, der ligger på nordsiden af Bundgårdsvej med udsigt ud over Kridtgraven. Deklarationen blev sin tid lavet af Hasseris Sogneråd, og bemyndigelsen til at håndhæve den overgik ved kommunesammenlægningen i 1970 til Aalborg kommune. I 1985 kom den bevarende lokalplan for Hasseris Villaby og Klostermarken. Denne lokalplan blev i 2009 erstattet af den nuværende lokalplan 3-3-103 for Solbyen og Bundgårdsvej. En række af bestemmelserne i deklarationen er blevet erstattet af lokalplanen, men deklarationens bestemmelser om byggefelter er fortsat gældende.

Ejerne af Bundgårdsvej 56 har søgt byggetilladelse til et hus i 11/2 plan med høj kælder. Kælderplanet er på 348,9 m2, stueplanet 153,1 m2 og tagetagen 66,1 m2. Hertil kommer en overdækket terrasse på 35 m2 og et udhus på 14,4 m2. Højden på huset er 8,5 m, hvilket er en del højere end den omliggende bebyggelse, men den holder sig indenfor lokalplanbestemmelsen.

Stridens kerne er derfor den del af bebyggelsen, der går ud over byggefeltet. Her mener naboerne, at man skal regne hele den del af bebyggelsen, inkl. den forhøjede kælder, der samtidig vil udgøre terrasse på tre af husets sider med, hvilket udgør 100,3 m2, medens ejeren mener, at det kun er et hjørne af taget på 7,4 m2, der skal medregnes.

En ansøgning om dispensation fra deklarationens bestemmelse om byggefeltet blev sendt i naboorientering 1. juli 2019. På baggrund af indsigelser fra naboer måtte kommunen erkende, at det udsendte materiale var mangelfuldt, hvorfor man den 25. oktober 2019 udsendte en ny naboorientering. Det er resultatet af denne naboorientering, som man nu har orienteret By- og Landskabsudvalget om den 21. november 2019. Sammen med de indkomne indsigelser er der vedlagt en oversigt over de historiske dispensationssager vedrørende deklarationen samt tegningsmateriale over det nye byggeri. Af dette tegningsmateriale fremgår (side 8), at forvaltningen åbenbart nu betragter alle de 100,3 m2 som værende overskridelser af byggefeltet. Det er i hvert fald det, forvaltningen nu har forelagt udvalget som dokumentation i sagen.

Da udvalgets møder er lukkede, er det ikke muligt at få oplyst, hvad man konkret har drøftet på mødet, men Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) oplyser til hasserisavis.dk, at: “Udvalget fik en status på sagen og det konkrete projekt”. Rådmanden tilføjer, at “sagen skal forelægges udvalget igen, inden der træffes endelig afgørelse”.Kommentarer