”Skipper-Prisen” uddelt igen i 2018

11-04-2018
SkipperSamrådet afholdte generalforsamling tirsdag d. 10. april - Jens Neustrup Simonsen fik pris.
Af Palle Bjørnstrup

Formand for SkipperSamrådet, Inger Tvorup bød velkommen til generalforsamling, men inden man gik over til dagsordenen for generalforsamlingen, ville hun gerne uddele ”Skipper-Prisen”. Den kan ikke søges og uddeles ikke hvert år, men uddeles ellers til en person, organisation, virksomhed eller andre, der har ydet en særlig indsats for Skipper området.
I år ville man gerne fravige lidt, forstået på den måde, at der var kutyme for, at prisen ikke blev tildelt personer i SkipperSamrådets egen kreds, men det ville man fravige i år – idet bestyrelsen gerne ville tildele Jens Neustrup Simonsen prisen for hans flotte arbejde omkring at få etableret den fremtidige ”Skipperhallen” ved Chang. Uden Jens’ indsats i denne sammenhæng, ved at være dels vedholdende, dels ved at få skabt et samarbejde mellem interessenterne bag den kommende hal, ville man ikke have nået det resultat, der tegnede sig nu. Den præstation fortjener ”SkipperPrisen”, hvilket den øvrige bestyrelse blev enige i på et bestyrelsesmøde, hvor Jens Neustrup Simonsen var forhindret i at deltage.

Det var en synligt glad Jens Neustrup Simonsen, der modtog diplom og en medfølgende flaske Skipper Rom, som kontante beviser for SkipperPrisen.

Herefter kunne der tages fat på den egentlige generalforsamling. Flemming Retbøll blev valgt til referent og Birte Rasmussen til dirigent.

Ordet blev herefter givet til formand Inger Tvorup for beretning. Det blev en fyldig beretning med orientering om forskellige opgaver. Skipper Idræts- og Foreningshus havde fyldt meget. Det har været en vision i 22 år, et langt sejt træk, hvor Jens Neustrup Simonsens indsats i høj grad har betydet, at man nu er fremme ved at tegne på huset, samt stort set har skabt det økonomiske fundament.

Skippertorvet er også fortsat en opgave, men kræver en slagplan. Ønske om forbedring af trapper på pladsen, samt forbedring af ind- og udkørselsforhold.

Trafik i øvrigt med bl.a. hastigheder på Hobrovej, hvor kommunen har lovet en masterplan, der stadig afventes, trafik omkring Skipper Clement skolen og tilstødende gader, trafik på Forchhammersvej i forhold til nye beboelser i Tuborg Park med nu i alt 120 nye boliger. At det ikke er muligt at anvende Postmestervej, da kommunen har meddelt, at man vil holde privat trafik og erhvervstrafik adskilt. For salen blev redegjort for, at det der kunne være i vejen var, at det nederste stykke af Postmestervej var ejet af Postvæsenet, og at kommunen derfor ikke kunne diktere kørsel over privat grund. Tidligere havde bryggerierne efter sigende betalt for at køre over dette stykke vej.

Så var der indlæg om ændring ved Aalborg Zoos indgangsparti med opkøb af en villa. Skp. Samråd har forholdt sig positivt, og ønsker at man skal se på fremtiden for dette område, når hospitalet er ændret efter delvis udflytning til Aalborg Øst. Også her vil man stille sig positivt, hvis Zoo kunne komme til at disponere over nogle af de frigivne arealer til sin tid.
Et græsningslaug i Østerå dalen foreslået af Aalborg Kommune, kan alligevel ikke etableres grundet kalk fra eternit sø.

Forandringen af Kærby Hvilehjem fik knoppede ord med på vejen. I begyndelsen hed det ombygning af det bestående til boliger, som nu er ændret til nybyggeri af boliger. Også her blev Aalborg Kommunes ”fortætnings-strategi” kritiseret. Det påtænkte hus er alt for voluminøst i forhold til beliggenheden og grundens størrelse, der bliver ikke tilstrækkeligt med p-pladser og grønne områder ved bygningen. Så blev der nævnt et problem med råger i skoven, som kommunen har lovet at gøre noget ved – endelig glædede man sig over, at der var kommet flere nye forretninger til i området, at julearrangement 2017 havde været vellykket, og Urban Cykler blev takket for sponsorat af førstepræmie og endelig blev arbejdet i Erindringsværkstedet omtalt, ligesom ny hjemmeside, opsætning af opslag og samarbejde med hasserisavis.dk.

Herefter var der regnskabet, der udviste et overskud i samme størrelsesorden som sidste år, således at egenkapitalen nu er på kr. 4.496,78, hvilke penge henstår på foreningens konto.
Revisorerne havde dog en indsigelse, idet de gjorde gældende, at der manglede underbilag i regnskabet for nogle af posterne. Ud fra dette blev regnskabet taget til efterretning af forsamlingen.

Der var genvalg af Inger Tvorup, Jens Neustrup Simonsen, Ole K. Kristensen og nyvalg af Andre Kaas til bestyrelsen, da Flemming Retbøll ikke ønskede genvalg.
Valg af revisorer endte efter nogen debat med genvalg af Ernst Thomsen og nyvalg af Ole Bayer, samt valg af en revisorsuppleant, der blev Leif Andersen.

Der var ingen indkomne forslag, og under evt. handlede debatten mest om det fortætning, der opstod omkring Tuborg Park og Kærby Plejehjem.Kommentarer