Så er den gamle oplagsplads i Gl. Hasseris på!

05-08-2020
Mandag d. 10. august 2020 tager Aalborg Byråd stilling til at udsende nyt lokalplanforslag.
Af Palle Bjørnstrup

Lokalplanerne omfatter det areal ved Bygaden i Gl. Hasseris, der hidtil har været anvendt som materialegård af Aalborg Kommune. Dette sker i kraft af at Aalborg Kommune har etableret en samlet materielgård for Aalborg Kommune i Aalborg Øst.

Det Byrådets skal tage stilling til er:
Forslag til Kommuneplantillæg 3.032
Forslag til Lokalplan 3-3-116
At der ikke skal laves en miljørapport
At forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Planerne omfatter, at der tillades maks. 29 tæt-lav og/eller etageboliger i maks. 2-3 etager. Der tillades, at der opføres et samlet boligareal på maks. 2.970 kvm. inkl. indbyggede garager i boligbebyggelsens stueetager.

Om området beskrives, at dette er begrænset af høje stejle skrænter med en beplantning, der delvis skal bevares. Lokalplanen er ikke en projektlokalplan, hvorfor indretningen af boliger, boligveje, parkering og fælles friarealer kan disponeres på flere måder.
Lokalplan beskriver også, at boligerne skal fremstå i et nutidigt og enkelt arkitektonisk udtryk.
Der skal sikres gode lysforhold i boligerne på trods af skrænternes og træernes skygge-effekter, og facaderne skal udføres i blank mur i teglsten. Der skal sikres forskydninger i facaden. Tage, der er flade, skal begrønnes og tage med en eller to-siders taghældning skal have rødt tegltag, hvilket passer til de omliggende bebyggelser, og tagene skal være uden udhæng. Trappeopgange skal ske indvendigt i bygningen. Der tillades ikke altangange.

Der bliver en ny vej med adgang fra Bygaden, der skal hedde Klokkestolen.

Projektforløbet er, at der har været fordebat i perioden 30. april – 31. maj 2019.
Opsamling på fordebat er sket i By- og Landskabsforvaltningen i møde d. 15. august 2019
Der blev afholdt borgermøde i fordebatten d. 27. maj 2019.
Forventet endelig godkendelse skal ske i møde i By- og Landskabsudvalget d. 5. november 2020 og i Byrådet d. 23. november 2020.

Der er nu 8 uger, hvor lokalplanforslagene er i offentlig høring til at forholde sig til det 45 siders forslag til lokalplan samt et kommuneplantillæg.

Overordnet er det vel ikke for meget at sige, at med dette forslag sker der endnu en fortætning i Gl. Hasseris foruden de tiltag, der allerede er gennemført og de, der er under udførelse. Dertil
kommer endnu et område ved den tidligere børnehave ved Lars Poulsens gård, der er ved at være i spil, så det er ikke kun i Aalborg centrum, at der sker byfortætning.Kommentarer