Nu er fredning af Sorthøj på vej

11-10-2021
Sagen er på dagsordenen i næste udvalgsmøde i By- og Landskabsforvaltningen.
Af Palle Bjørnstrup


Sagen om fredning af Drastrup Bykile på Sorthøj kom på banen på det Borgermøde, som Hasseris Grundejerforening havde indkaldt til d. 2. Oktober 2021 om fortsat bebyggelse af Sorthøj.

I forslag til ny lokalplan for området, vil Aalborg Kommune have gennemført, at der bliver tre nye byggefelter på Sorthøj ud mod Skelagervej og ned mod Hasseris Gymnasium. En af de bagved liggende årsager handler om at fremskaffe kapital til Aalborg Kommune for salg af jorden, ifølge budgettet et beløb på 30 mio. kr.
Hasseris Grundejerforening har gjort indsigelse og opfordrer til, at der kun bliver et yderligere byggefelt, der placeres ned mod Hasseris Gymnasium.
På mødet fremkom også oplysning om, at salg af et byggefelt var tilstrækkeligt til at fremskaffe de 30 mio. kr., som Aalborg Kommune påregnede.
Debatten om 1 eller 3 byggefelter på Sorthøj pågår i øjeblikket, da det pågældende lokalplan forslag er ude i offentlig høring - så det bliver interessant at se hvor mange indsigelser, der måtte fremkomme.

På borgermødet kom spørgsmålet om fredning af de resterende arealer på Sorthøj op. Der var en del debat frem og tilbage, herunder blev også nævnt de to gravhøje, der findes på området.

Rådmand Hans Henrik Henriksen, der deltog i panelet på Borgermødet ville arbejde videre med spørgsmålet omkring en fredning på Sorthøj.

Nu er emnet formodentlig foranlediget af Hans Henrik Henriksen, punkt nr. 17 – Godkendelse af fredning af Drastrup Bykile – på dagsordenen til By- og Landskabsudvalgets næste møde.
Her indstiller By- og Landskabsforvaltningen, at udvalget godkender, at der rejses fredningssag for Drastrup Bykile og at Danmarks Naturfredningsforening inviteres ind som medrejser i fredningssagen.

Hele fredningsområdet er ejet af Aalborg Kommune og omfatter i alt ca. 160 ha. I og med, at område er ejet af Aalborg Kommune, har fredningen ingen direkte budgetmæssige konsekvenser. Tilsammen indeholder fredningsområdet en varieret mosaik af bynære naturtyper, parker og grønne anlæg fordelt over en bred topografisk gradient, lige fra lavtliggende enge over kuperede bakker til højtliggende fantastiske udsigtspunkter.

Under forudsætning af By- og Landskabsudvalgets godkendelse vil det videre arbejde med en fredning blive iværksat.
Ting tager som bekendt tid, planen er at fredningsforslag, budgetoverslag og miljøvurdering fremsendes til Fredningsnævnet inden udgang af 2022.
Hvorefter planen er, at Fredningsnævnet offentliggør fredningen og tinglyser den inden en frist på 2 år.
Der indgår en lang række yderligere processer i realiseringen af fredningen undervejs i forløbet.

Når fredningen engang er udført, vil Sorthøj som sådan ikke yderligere kunne bebygges.

Men det betyder ikke, at der ikke er behov for tage stilling til det fremsatte lokalplan forslag om at bebygge Sorthøj med nyt byggeri ifølge lokalplanforslaget.
Dette har fredningssagen ikke nogen indflydelse på p.t., så det er nu det er muligt at gøre indsigelse mod dette lokalplan forslag om opførelse af yderligere boliger på Sorthøj – så må det vise sig, om det bliver det af Aalborg Kommune fremsatte forslag, der bliver prioriteret, fremfor at bebyggelsen i en eller anden grad vil blive reduceret til f.eks. kun en ny enklave med nye boliger.
Bliver der et reduceret byggeri må der pr. definition blive mere jord at frede på Sorthøj.

Det kan derfor være spændende om fredningsplanerne befordrer, at byggeriet på Sorthøj gennemføres i henhold til Aalborg Kommunes forslag til ny lokalplan eller ej.

Ønsket om almene boliger på Sorthøj området er taget af bordet, da det er besluttet, at det nye byggeri Klokkestolen ved Bygaden i Gl. Hasseris alene opføres som almene boliger.

Så det er en spændende tid og fremtid for et markant område, Sorthøj i Hasseris. Nu må det afventes, at høre hvad borgerne mener om både lokalplan forslag og fredning.

Kommentarer