Musikalsk indledning af generalforsamling

20-04-2018
På generalforsamlingen i aftes i Hasseris Grundejerforening kom forsamlingen glad fra start.
Af Palle Bjørnstrup

I lighed med sidste år var der musikalsk indledning af årets generalforsamling i Hasseris Grundejerforening, og i lighed med sidste år var det Grovie Gospel med Heidi Bisgaard Jondal i spidsen, der varmede deltagerne op med herlig gospel musik. Det indebar endda, at hun fik publikum til at rejse sig og klappe og synge med. Så var der skabt en god stemning forud for generalforsamlingen, der blev afviklet i Hasseris Kirkes sal under kirken.

Formand Jan Ipland kunne byde velkommen til at stort antal deltagere i generalforsamlingen, hvilket glædede ham. Derefter blev der taget fat på dagsordenen, og som det første blev Peter Ross Jensen foreslået og valgt under stort bifald, som dirigent. Herefter skete valg af stemmetællere, det blev Susanne Sloth Kristensen og Anders Koefoed.

Herefter fik formanden ordet for bestyrelsens beretning, og da den var udsendt i forvejen og dermed kendt, fortalte formanden, at man i bestyrelsen overvejede udvidelse af foreningens medlemsområde, grundet interesse fra tilstødende områder. Ellers havde man i bestyrelsen været engageret i trafik forholdene for cykler ved Rafns Alles udmunding i Kg. Chr. Alle, byggesager i forbindelse med Hasserishøj 4 og 13, Raaensvej 4 og Solkrogen1 samt Gl. Hasserisvej 82 og Bygaden 28.

Alle emner i forbindelse med vilkår i bestående by- og lokalplaner, og for fleres vedkommende klart yderligere byfortættende.
Foreningen ville holde rådmand Hans Henrik Henriksen op på hans udtalelser på ”vælgermødet” i efteråret på Hasseris Gymnasium, hvor han udtalte, at der ikke ville ske yderligere byfortætning i Hasseris og Gl. Hasseris. Flere af ovennævnte sager er i dimentral modsætning til dette.
Foreningen holder løbende møder med By- og Landskabsforvaltningen, hvor tingene drøftes i fordragelighed, men det nytter nok ikke noget i forhold til den praksis der køres.

Formanden omtalte jubilæumsåret og dets mange aktiviteter og kom ind på, at der var planlagt en specialavis i samarbejde med hasserisavis.dk til omdeling onsdag d. 30. maj 2018, herudover løbende repræsentation på netavisen hasserisavis.dk, hvor man ved at klikke på foreningens logo, kommer direkte ind på foreningens hjemmeside.

Under jubi-aktiviteter kom formanden også ind på, at foreningen havde udarbejdet en plan for Hasseris Bymidte for at forbedre både miljø og trafik, og at man håbede, at denne kunne gennemføres i samarbejde med Hasseris Bymidte. Han omtalte også jubi-plantning af allé på Hasserisvej fra Stolpedalsvej og sydpå for at forstærke det grønne i bydelen, herunder måske også rød asfalt på kørebanen for at skærpe opmærksomheden. Træernes placering afhænger af, om det kan blive på kommunal eller privat jord på strækningen. Herudover nævnte Formanden, at der nu kun var 38 pladser ledige på foreningens jubi-arrangement med Aalborg Zoo, samt at der blev planlagt en større jubi-fest i Bymidten sammen med Hasseris Bymidte og butikkerne her. Beretningen blev taget til efterretning.

Herefter gjaldt det regnskabet, der udviste et overskud på kr. 23.169,00 og en formue på kr. 1.065.500,00. Torben Nielsen fremførte, at foreningen i forhold til sit virke havde en meget stor formue, hvilket selvfølgelig på den ene side var godt, på den anden side syntes han, at nogle af pengene skulle anvendes. Her blev fremført, at Jubilæumsåret nok ville medføre træk på kapitalen, så der ville sikkert være et mindre tal næste år. Så blev omkostninger til bestyrelsesarbejdet nævnt, men en stor bestyrelse og 11 møder om året medfører, at det nok bliver vanskeligt at gøre dette billigere. Regnskabet blev godkendt – og kontingentet for 2019 på kr. 150,00 pr. år blev også vedtaget.

Så var der indkomne forslag – pkt. 1: Forslag fra Finn Reske Nielsen om, at det tilstræbes, at der er mindst 2 kvinder i bestyrelsen – megen debat – konklusionen blev, at det handlede om at vælge de bedste ind. Forslaget faldt ved afstemning.
Pkt. 2: Fra Finn Reske Nielsen - Status 3. Limfjordsforbindelse – Formanden: Intet nyt udover hvad der kunne læses i pressen.
Forslag fra dirigent om, at de stemmeberettigede blev registreret ved næste års generalforsamling. Bestyrelsen tog det ad notam.

Under evt. fremførte henholdsvis Lisbeth Henriksen og Ørwin Pedersen kritik af kommunens pleje af de grønne områder. Jan Ipland redegjorde for møde med Stadsgartneren, hvor der var blevet fremført, at kommunen ændrede strategi, og nu satser på biodiversitet.
Sonja Harder forespurgte om planer om byggeri på Otiumvej. Bestyrelsen havde ikke noget nyt, og fremførte at man ikke kan hindre, at der bygges mere, så længe det holder sig inden for planrammerne. Men man følger sagen tæt via Kjeld Elimar, der følger direkte med i planerne omkring Otiumgården.
Herefter var der forespørgsel om ejendommen Hasserisvej 102, der ser ud til at være ved at forfalde, samt planerne for byggeri på Grænsevej. Hasserisvej 102 havde bestyrelsen ikke været involveret i, og bestyrelsen mente, at planerne på Grænsevej er blevet skrinlagt.

Herefter var dagsordenen udtømt – og den gode stemning fortsatte over et traktement med vin og tapas.Kommentarer