Højvandssikring giver uro i roklubber

05-06-2020
Planerne om at højvandssikre klubberne på Søsportsvej ved Bådehavnen vækker glæde, men klubberne er bekymrede over udsigten til, at kommunen samtidig vil anlægge en offentlig sti gennem klubbernes gårdområder.
Af Jens Skovgaard

I et brev fra de fem klubber og deres landsforbund til By- og Landskabsudvalget henviser man til, at en cykel- og gangsti gennem området vil være ødelæggede for klubmiljøet og forhindre den hidtidige brug klubbernes gårdområder. Desuden peger man på, at man ikke længere vil kunne placere både og andet udstyr, ligesom man vil være nødt til at tage forholdsregler for at undgå hærværk og tyveri.

Det er Lene Rubæk, som udover at være medlem af Aalborg Dameroklub også er Formand for Vestbyens Samråd, der har, sammen med repræsentanter for de øvrige fire klubber: Aalborg Kajakklub, Aalborg Roklub, Aalborg Søspejdere og Roklubben Ægir, sendt brevet til By- og Landskabsudvalget.

Baggrunden for brevet er, at klubberne for kort tid siden blev orienteret om planen om et digebyggeri langs klubbernes kajkant. Formålet er at højvandssikre arealet mellem Jernbanebroen og Bådehavnen. Efterfølgende er der blevet holdt en række bilaterale møder mellem de enkelte klubber og medarbejdere fra By- og Landskabsforvaltningen samt firmaet A1 Consult, hvor man har drøftet den tekniske udformning af diget.

Da forvaltningen ikke ønskede at mødes med alle fem klubber samtidig, tog klubberne initiativ til at nedsætte et koordinationsudvalg for at drøfte planen i fællesskab. Her viste det sig hurtigt, at alle klubberne var meget bekymrede over udsigten til at åbne op for offentlig adgang ved at anlægge en sti gennem hele området. Da der på de bilaterale møder med kommunen ikke var nogen lydhørhed overfor klubbernes indsigelser, valgte man at lade koordinationsudvalget kontakte de respektive landsforbund og sammen med dem løfte sagen op på det politiske niveau ved at skrive brevet.

Lene Rubæk fortæller, at klubberne anerkender behovet for klimasikring i området, da der ofte forekommer oversvømmelser ved højvande i fjorden. Men samtidig peger hun på, at det, udover at det sikkerhedsmæssigt vil være et problem at have tværgående trafik på et sted, hvor der skal transporteres op til 16 meter lange robåde og andet udstyr henover et 2 meter højt dige, også vil være risiko for at klubbernes gårdarealer vil blive brugt til ophold med deraf følgende risiko for hærværk.

Enhver, der går en tur på Søsportsvej langs de fine og velholdte klubhuse, eller som har besøgt en af klubberne, vil have fornemmet den særlige, maritime atmosfære, der hersker i området. Medlemmer og gæster i klubhusene vil kunne bekræfte, at her værnes der om de fine både, og alt det andet udstyr klubberne bruger. Omgangstonen er fri, men samtidig disciplineret, for sejlads på fjorden kræver viden, ordentlighed og struktur.

Efter henvendelsen til By- og Landskabsudvalgets medlemmer, håbede klubberne på at sagen blev taget op på udvalgets møde torsdag den 4. juni.

Efter mødet bekræftede Vibeke Gamst (K) overfor hasserisavis.dk torsdag eftermiddag, at sagen var blevet drøftet på det netop afholdte udvalgsmøde. Vibeke Gamst kunne oplyse, at der i udvalget var stemning for at imødekomme klubbernes ønske om at få den offentlige sti fjernet fra planen. “Meningen med det hele er jo blandt andet at gøre klubberne en tjeneste ved at beskytte deres klubhuse og deres både og grej mod vandstigning. Så savner det da mening at vælge en løsning, som vil give dem så store ulemper”, skriver Vibeke Gamst i en mail, hvori hun samtidig oplyser, at Rådmanden snarest muligt vil tage kontakt til klubberne med henblik på et møde om sagen. ”Herefter bliver sagen fulgt op i udvalget, men der skulle meget nødig være problemer” bemærker Vibeke Gamst.Kommentarer