Generalforsamling blev et tilløbsstykke

12-04-2019
Bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening var helt overvældet over fremmødet.
Af Palle Bjørnstrup

Formand Torben Thorup Jensen fortalte, at det var det største fremmøde til en Generalforsamling i Hasseris Grundejerforening, der nogensinde har været. I sin velkomst kunne han fortælle, at det glædede ham og bestyrelsen, at der var mødt ikke mindre end 138 personer frem for at deltage i generalforsamlingen. Heraf kunne han oplyse, at de 86 var stemmeberettiget.

Generalforsamlingen blev indledt med dejlig sang af koret Listen Up, der talte 11 sangglade piger, der sang danske sange afsluttende med et medley over nogle af Anne Linnets sange.

Herefter blev der taget fat på dagsordenen, og bestyrelsens forslag til dirigent Peter Ross Jensen blev valgt. Formanden oplyste, at Peter Ross Jensen havde meddelt at det var sidste gang i en lang række år, at han stillede op som dirigent for foreningen.
Herefter gik det slag i slag.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formand Torben Thorup Jensen. Den var udsendt i trykt form forinden, men formanden fortalte yderligere om, at dette år 2018, som var foreningens 125 jubilæumsår, havde betydet ikke mindre end tre konstitueringer i bestyrelsen, grundet folk, der af den ene eller anden årsag måtte forlade bestyrelsen i løbet af året. Derudover havde der været bøvl med tilmeldinger til de forskellige aktiviteter, og han opfordrede medlemmerne til at læse intro skrivelser først, og respektere og bruge det, der er skrevet.
Foreningen har længe arbejdet med at forenkle administrationen og til illustration vistes en planche, der fortalte at 96,6% af medlemmerne nu er tilmeldt e-mail – 94% af medlemmerne betaler via nets – 19,9% er tilmeldt snerydning – og 23,4% er følgere på foreningens facebook side.

Alleen med træer på Hasserisvej fra Stolpedalskrydset og ud, var løbet i lidt modvind ved kommunen, men man ville drøfte det endnu en gang med kommunen. Træerne har udover at skabe grønt miljø, også den funktion, at de virker hastighedsdæmpende, og det kunne godt være nødigt på den pågældende strækning.

Så var der indspark om den 3. Limfjordsforbindelse, hvor foreningen allerede tilbage i 2011, har givet forslag til, at ruten fra Egholm tunnelen bag om Hasseris skulle bue bort fra Hasseris fremfor ind mod Hasseris, altså en mere vestlig linjeføring, samt at den skulle graves ned, og den opgravede jord anvendes til støjvold, der skulle beplantes for at dæmpe støj mest muligt.
Frakørslen fra Egholm tunnelen mod byen skulle flyttes fra Annebergvej til Skydebanevej.
(Det sidste er foreslået før den kommende BRT-Bus var planlagt, så da denne skal køre bl.a. på Skydebanevej, skal dette synspunkt måske revideres – Red.)

Så omtaltes, at der arbejdes med ny platform for foreningens hjemmeside, der gerne skulle blive mere dynamisk og levende.
Dernæst kom formanden ind på arbejdsbyrden i bestyrelsen, at man gerne ville have denne fordelt på flere skuldre, hvorfor han håbede, at bestyrelsens forslag om at udvide til ni medlemmer af bestyrelsen, ville blive godt modtaget under punktet valg.

Så blev Hasserisprisen uddelt
Denne pris uddeles som hæder til en person, der har ydet en fornem indsats for foreningen.
Til at motivere uddelingen deltog to tidligere formænd, Jørgen Svensson og Jens Ole Christensen. Her blev det så afsløret, at prismodtageren var Hans Ulrik Larsen, der har ydet et utrætteligt arbejde for foreningen – ja Jens Ole Christensen sagde yderligere, at Hans Ulrik Larsen konstant havde holdt bestyrelsen i live og aktiv. Der var stående applaus fra forsamlingen til Hans Ulrik Larsen.

Billede: Hans Ulrik Larsen

Regnskabet for 2018, der var budgetteret med et underskud på ca. kr. 200.000, blev præsenteret med et underskud på 186.000 – så helt så galt, som budgetteret, gik det ikke.
Der var mange engangsudgifter i forbindelse med afholdelse af 125-års jubilæet, så derfor budgetteres med normal drift i 2019 med et mindre overskud, hvorfor der også blev vedtaget uændret kontingent.

Under valg lykkedes det at få bestyrelsen bragt op på ni medlemmer, det skete ved genvalg af Torben Thorup Jensen, Thorkil B. Neergaard og Anders Kofoed, samt nyvalg af Mogens Vinther og Steen Sloth Olsen. Dette suppleret med de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg, Britta K. Magnussen, Preben Eihilt, Susanne Sloth Kristensen og Lars Christian Nortvig gav ni medlemmer i bestyrelsen.
Anderledes gik det under suppleantvalget, her lykkedes det kun at få valgt en, nemlig Erik V. Dam. Der var genvalg af revisorerne, ikke mindst fordi de foreslog en vedtægtsændring, der betød en halvering af omkostningen til revisor.

Under evt. blev der rejst spørgsmål om Foreningen var for eller imod den vestlige Limfjordsforbindelse. Formanden pegede på, at man i 2011 havde spillet ud med et konstruktivt forslag til vestforbindelse, men man havde ikke godkendt den – og hvem ved hvad der sker, bliver det netop indgåede trafikforlig ændret efter et valg? Men der er jo mange for en vestforbindelse og mange mod en vestforbindelse.
Kjeld Elimar fremførte, at vi må nødvendigvis have den forbindelse, ellers sander det hele til. Kalle Kvist foreslog at afholde en afstemning.
Tidligere bestyrelsesmedlem, Per Studsholt, redegjorde for, at en afstemning formentlig ville vise 50/50, hvorfor det som forening også ville være vanskeligt at vælge det ene eller andet, hvilket tilbage i 2011 havde fået bestyrelsen til i enstemmighed at fremsende førnævnte ændringsforslag til linjeføring.

Herefter afrundede dirigent og formand generalforsamlingen af, og man gik over til at nyde en tapasmenu med drikkevarer.Kommentarer