En ‘ommer’: Lokalplanforslag for Bredegade taget af bordet

06-12-2018
Efter massive protester imod opførelsen af to nye etagebyggerier i Bredegade og inddragelse af en del af Niels Ebbesens Gade har By- og Landskabsforvaltningen nu valgt at tage planerne af bordet.
Af Jens Skovgaard

I september sendte Byrådet en lokalplan og et kommuneplantillæg for Bredegade 10-12 i høring. Planen omfatter nedrivning af to ejendomme, begge ejet af City Ejendomme v/Hans Andersen og opførelse af to etageejendomme i stedet.

Planen har været diskuteret livligt i medierne, og mange har kritiseret, at man ville tillade et sådant projekt midt i det, som af mange opfattes som Aalborgs hjerte. Denne kritik har også manifesteret sig i det store antal indsigelser, der er indkommet imod planen, og nu har man altså trukket stikket og annulleret den.

Men inden kritikerne skal begynde at glæde sig, kan de af sagsbeskrivelsen i udvalgets dagsorden læse: “Samtidig med aflysningen af nærværende lokalplan, arbejdes der videre med en ny plan, hvor byggeriet flyttes længere mod øst, således at der åbnes for en større pladsdannelse sammen med Bredegade Torv og kirkens omgivelser. Endvidere drøftes en anden arkitektur for eventuelt nybyggeri.”

Blandt de 23 indsigelser, som entydigt rejser kritik af, at kommunen tilsyneladende er villige til at lade en bygherre øve vold på endnu et af Aalborgs få åndehuller, træder én af indsigelserne tydeligt frem. Den er indsendt af Jomfru Anegades Ejendomsselskab a/s v/Torben Steffensen og John Nørgaard Erhvervsejendomme a/s, og indeholder dels en henvisning til den eksisterende Kommuneplan, hvor der bl.a. står: “Ved fremtidige ændringer skal områdets særlige historiske karakter bevares og styrkes”, dels dokumenterer man, at bygherrens illustrationer af byggeriet er misvisende, idet byggeriet bliver væsentligt højere i forhold til nabobygningerne. Samtidig bemærkes, at der oven på de planlagte bygninger kan placeres teknikudstyr, og at der ikke er fastsat nogen maximal højde for, hvor meget, der må sættes oven på bygningerne.

Man fristes til at tænke, at Forvaltningen dermed har villet undgå en ny ‘Havnehus-sag’. På den anden side tyder en del på, at Forvaltningen slet ikke er klar over, hvad de har sendt i høring. I en anden indsigelse indsendt af Henrik Lehmann, Fjordgade 1, står der: “Forvaltningen har oplyst, at man ikke har kendskab til højden på de eksisterende ejendomme Bredegade 10 og 12, og at forslaget til lokalplan 1-1-131 vedrørende de to ejendomme ikke er behandlet i forvaltningen, men alene bygger på ejerens ansøgning om nedrivningstilladelse og byggetilladelse.”

For en del læsere vil denne oplysning sikkert forekomme opsigtsvækkende, men det er altså åbenbart sædvane i forvaltningen, at man blot ‘copy-paster’ ejendomudviklerens projektbeskrivelse direkte ind i et lokalplanforslag, inden det sendes til politisk behandling og ud i offentlig høring.
Kommentarer