Det nye By- og Landskabsudvalg og Sorthøj

29-12-2021
Torsdag d. 6. Januar er der 2. forelæggelse af Lokalplanen for nye boliger på Sorthøj.
Af Palle Bjørnstrup

Det bliver spændende at se om det projekt, som det nye By- og Landskabsudvalg arver fra det hidtidige udvalg, blot bliver fortsat på de nuværende præmisser, eller der kommer ændringer.
Der har været gennemført en offentlighedsfase, hvor der er fremkommet mere end 50 indsigelser om projektet.
Oveni skal der tænkes på, at der også er igangsat en fredningsproces af Sorthøj, der dog også omfatter, Thulebakken, dele af Mølleparken og Søndre Kirkegaard. Denne sag har partiet Venstre bl.a. stemt imod, da sagen om ny lokalplan med yderligere bebyggelse af Sorthøj endnu er uafsluttet, og at man derfor ikke kan fastlægge det pågældende areal.

Lokalplanforslaget udlægger 3 byggefelter alle med facade til Skelagervej. Hasseris Grundejerforening har gjort indsigelse og offentligt bekendtgjort, at man finder det rimeligt,
at der kun bliver tale om et byggefelt, nemlig i det område, der betegnes som A1, som er hjørnet mod Hasserisvej/Skelagervej.

Lokalplanforslaget indeholder dog fortsat forslag om 3 byggefelter, dog har man i forslaget taget højde for indsigelser om at byggeriet i byggefelt A3 mod Hasselhøj og Bejsebakkevej
vil blive for tæt på nuværende byggeri, hvorfor byggefeltet indskrænkes med 1.000 etage kvm.
Det er nok den væsentligste forandring i 2. forelæggelse.

Der er mange indsigelser, der i sagens natur beskæftiger sig med samme tema, bl.a. spørgsmål om forøget trafikbelastning, her er Kommunes svar på spørgsmålet, at baseret på en fremskrivning af trafikken på Skelagervej med 1,73% pr. år frem til 2031, viser beregninger at den gennemsnitlige middelforsinkelse bliver på ca. 34 sekund pr. køretøj for udkørende fra Sorthøj til Skelagervej i morgenmyldretiden, når ture fra de nye boliger også er medregnet.
Dette vurderer kommunen som acceptabelt.
Vedr. indsigelse mod trafikstøj. Her svarer kommunen, at der er taget højde for trafikstøj i planlægningen af området inkl. den øgede mængde trafik, idet der ikke må bygges i området betegnet B, som er beliggende langs med Skelagervej.
En indsigelse om kun at opføre byggeri i en etage, bliver ikke imødekommet idet det er Kommunens vurdering, at byggeri i op til 2 etager er acceptabelt i området, da terrænet falder ned mod Skelagervej. Lokalplanen giver derfor mulighed for at lave boliger i to etager men stiller ikke krav herom.
Fredning af området rejser også mange spørgsmål, og selv om Venstre har modsat sig at stemme for forslag om fredning førend den nye lokalplan var endeligt fastlagt, svarer Kommunen omkring fredningen, at By- og Landskabsudvalget har godkendt at rejse en fredningssag for Drastrup Kilen, som Sorthøj er en del af. Derfor er nærværende lokalplan for ny bebyggelse på Sorthøj indarbejdet i oplægget til fredningen og sagen forventes fremsendt til Fredningsnævnet inden udgangen af 2022.

Så Aalborg Kommune satser klart på en godkendelse af de tre bygefelter i det fremlagte forslag til ny bebyggelse af Sorthøj.
Så nu bliver det spændende at se om det nye By- og Landskabsudvalg er helt enige i det.

Det vil være umuligt at gennemgå alle facetter inkl. indsigelser omkring lokalplanen for nyt byggeri på Sorthøj på dette sted, så hasserisavis.dk vil opfordre til, at gå ind på www.aalborg.dk og find hele materialet under By- og Landskabsudvalget, dagsordenens punkt 9 for mødet d. 6. Januar 2022.Kommentarer