20 nye boliger i Bygaden Gl. Hasseris

09-01-2018
En ny lokalplan for Linde’s Gård i Bygaden 28 åbner op for en omdannelse af den nuværende gård og nybygning i haven - i alt 20 nye boliger
Af Jens Skovgaard

På By- og Landskabsudvalgets møde den 11. januar indstiller Forvaltningen, at en ny Lokalplan for Bygaden 28 sendes i Byrådet. Lokalplanen tillader omdannelse af den eksisterende gård til 10 boliger, og samtidig tillader lokalplanen, at der i den nuværende have opføres en ejendom med yderligere 10 boliger. Vejadgang skal ske fra Bygaden. På den nuværende hestefold kan der opføres carporte, og området skal samtidig indrettes som fællesareal for boligerne. Vedtages lokalplanen endeligt, vil området blive udtaget af den bevarende lokalplan 05-022, som gælder for resten af Gl. Hasseris Landsby.

I marts 2017 udsendte By- og Landskabsforvaltningen en såkaldt Naboorientering til beboerne i Gl. Hasseris. Baggrunden var, at ejeren af Bygaden 28 ønskede at ombygge den eksisterende gård til 9 boliger. En tilladelse hertil ville imidlertid kræve en dispensation fra den gældende lokalplan 05-022 for Gl. Hasseris landsby, idet staldbygningerne kun må anvendes til erhverv.

Naboorienteringen medførte 19 indsigelser indsendt af beboere i Gl. Hasseris, samt af Gl. Hasseris Landsbyforening og Hasseris Grundejerforening. Indsigerne påpegede en række konkrete gener ved den planlagte omdannelse af gården, ligesom det blev påpeget, at materialet var mangelfuldt. Desuden blev det fremført, at en så væsentlig tilladelse ikke kan gennemføres som en dispensation fra den bevarende lokalplan, men at den ville kræve en ny lokalplan.

Efter behandling af de indkomne indsigelser indstillede Forvaltningen til By- og Landskabsudvalget at man i stedet udarbejdede en ny lokalplan. I begrundelsen herfor hedder det, i materialet til udvalgets møde den 8. juni 2017: “På baggrund af naboorienteringen er det forvaltningens indstilling, at der udarbejdes en lokalplan, der sikrer offentlighedens inddragelse i den fremtidige udvikling af Gl. Hasseris landsby, samt fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer landsbypræget.”Kommentarer