Ny plan om 14 nye boliger i Gl. Hasseris

15-04-2019
Der er lavet udkast til lokalplan for ejendommene 20 og 22 i Bygaden i Gl. Hasseris.
Af Palle Bjørnstrup

Det aktuelle afgrænsende område, som udkastet omfatter, er et areal på ca. 17.000 kvm. byzone, som omfatter matriklerne 7a, Gl. Hasseris By, Bygaden 20 og en del af folden samt 7h, Gl. Hasseris By, der omfatter Bygaden 22.

Området er privatejet og anvendes i dag til beboelse, erhverv i enkelte ladebygninger samt hestefold på den ønskede udstykning.
Det beskrives, at bygherren har et ønske om at udstykke et areal fra Bygaden 20 for at etablere tæt-lav boliger. Området anvendes i dag som hestefold. Hele området ejes af tre forskellige grundejere, der alle ønsker denne udvikling.
Ønsket er også at bevare selve gården på Bygaden 20 og matrikulere den for sig med den eksisterende private have. Stuehuset Bygaden 22 bevares, mens udhusene rives ned for at der kan opføres ca. tre boliger. På det udstykkede område, hestefolden vest for Bygaden 20, ønskes etableret ca. 11 boliger med placering i grønne omgivelser ud mod Hasseris Enge.

Med de eksisterende to boliger, vil der så i alt blive 16 boliger på det samme område.

Intentionerne er, at de nye boliger skal fortsætte landsbypræget, som er i gyderne bag Bygaden, men med en nutidig fortolkning af landsbyhusene i Gl. Hasseris. Så må tiden vise hvorledes dette bliver udmøntet.

Det, der måske kan være nok så interessant, er det forhold, at det udarbejdede forslag til bebyggelse og disponering af området, ikke kan gennemføres inden for rammerne i det gældende plangrundlag for området. Derfor bliver der tale om at udarbejde både et nyt kommuneplantillæg samt en ny lokalplan, der kan rumme projektets visioner.

Udkastet til Startredegørelsen, som bliver forelagt By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en lokalplan, her gælder det så også et nyt kommuneplantillæg.

I udkastet anføres under ”Anbefaling” en række punkter, der indgår, såfremt grundejerne ønsker en lokalplan for området. Bl.a. skal der udarbejdes bevarende bestemmelser for Bygaden 20, at den også kan rumme lettere erhverv, som kontor, at de bevaringsværdige udbygninger på Bygaden 22 kan nedrives, at der opføres maks tre boliger ved Bygaden 22 og maks 11 boliger øst for Bygaden 20. At bygningerne skal tilpasses området, Gl. Hasseris’ særlige karakter og skala, som forstærker principperne i landsbystrukturen, at træer og den landskabelige karakter i området bevares, at kiggene til Hasseris Enge forstærkes, at vandforholdene på områderne undersøges nærmere, at der etableres et regnvandsbassin, at parkering bør foregå på egen grund og at der etableres p-område væk fra boligerne. Desuden at vejforhold skal etableres, så bløde trafikanter sikres, at der udarbejdes en projektplan samt at der igangsættes en fordebat efter godkendelse af startredegørelsen.

Hvorvidt disse ”anbefalinger” til projektet kan opfyldes vil tiden vise. Projektet følger en trend og et forløb, som tidligere er set i Gl. Hasseris området, senest i forbindelse med omdannelsen af ejendommen på Bygaden 28.

Alt andet lige vil projektet bidrage til øget trafik i området, herunder Bygaden. I materialet er anført, at der skal udarbejdes et støjnotat til at belyse trafikstøjens omfang, således at det sikres at de vejledende støjgrænser overholdes.Kommentarer